Uslovi Korišćenja

1. Opšte Odredbe

1.1. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Stripoteka.info platformi i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Stripoteka.info i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenih platformi.

1.2. Ove platforme su prevashodno namenjene edukaciji, informisanju, elektronskoj trgovini, i promovisanju elektronske trgovine korisnika.

1.3. Poslovanje Stripoteka.info putem svojih internet platformi regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani tim zakonom.

1.4. Korisnicima usluga koje pruža Stripoteka.info smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi nekoj od platformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na platformu i koji nema pristup svim sadržajima Stripoteka.info platformi. Član je fizičko lice koje se registrovalo na Stripoteka.info platformama, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

1.5. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju članovi koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva člana. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi član koji je unos izvršio.

2. Pružalac usluge informacionog društva, platforme

2.1. Stripoteka.info omogućava korišćenje usluga i sadržaja Stripoteka.info platformi, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Internet platformi sajta Stripoteka.info (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).

2.2. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj ovih platformi kao i sve servise povezane sa njima.

2.3. Stripoteka.info poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

2.4. Svako korišćenje platformi u vlasništvu Stripoteka.info u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Stripoteka.info i kršenjem Uslova korišćenja.

2.5. Stripoteka.info pruža usluge putem sledećih platformi: Stripoteka.info i Stripoteka.info Oglasi.

2.6. Odredbe ovih Uslova korišćenja se odnose na korišćenje svih platformi sajta Stripoteka.info, s tim što se na pojedine platforme mogu odnositi i posebne odredbe određene uslovima korišćenja pojedinačne platforme.

2.7. Na sva pitanja koja nisu regulisana posebnim uslovima korišćenja pojedinih platformi, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

3. Izjava o odgovornosti Stripoteka.info

3.1. Korišćenje svih platformi Stripoteka.info je na isključivu odgovornost korisnika.

3.2. Stripoteka.info ne garantuje neprekidnost korišćenja internet platformi, niti je na bilo koji način odgovoran za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovih platformi.

3.3. Stripoteka.info ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane članova. Stripoteka.info ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koje se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

3.4. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih mana, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

3.5. Korisnik izričito prihvata da Stripoteka.info ne može biti odgovoran za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

3.6. Stripoteka.info nije odgovorana za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje od svojih platformi, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih.

3.7. Stripoteka.info nije odgovorana za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat.

3.8. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.

3.9. Neka od platformi Stripoteka.info može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

3.10. Stripoteka.info zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

4. Ugovorni odnos i ugovor po pristupu

4.1. Pristupom i korišćenjem platformi Stripoteka.info, članovi pristaju na Uslove korišćenja Internet platformi sajta Stripoteka.info, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva.

4.2. Pristupom sadržajima internet platformi sajta Stripoteka.info, svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

5. Zaštita prava

5.1. Stripoteka.info u svakoj pojedinačnoj prilici će pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

- na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično

- nadležnom organu, dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja Stripoteka.info, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

6. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

6.1. Stripoteka.info vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

6.2. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

6.3. Pre prikupljanja podataka, Stripoteka.info obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

- Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Stripoteka.info, Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Stripoteka.info internet platformi, bezbednost članova internet platformi i omogućavanje e-trgovine članovima internet platformi u skladu sa zakonom. Omogućavanje e-trgovine članovima internet platformi znači i međusobnu razmenu podataka o članovima (kupca i prodavca) radi ostvarivanja direktnog kontakta i zaključenja odgovarajućeg pravnog posla, te se prikupljanje i obrada podataka vrši i u tu svrhu.

- Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

- Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su administratori na Stripoteka.info koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

- Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Stripoteka.info internet platformi nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim platformama.

- Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;

- Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

6.4. Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, pol, adresa, broj fiksnog telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa portalima.

6.5. Član je u obavezi da svoje podatke odmah ažurira ukoliko dođe do njihove promene.

6.6. Stripoteka.info ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

6.7. Korisničko ime kojim se član predstavlja na nekoj od platformi Stripoteka.info ne sme da bude na bilo koji način nepristojno ili uvredljivo, da sadrži referencu na e-mail ili internet adresu, ili da se njime na bilo koji način krši neko pravo trećeg lica.

6.8. Stripoteka.info poštuje privatnost članova Stripoteka.info internet platformi. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Stripoteka.info neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Uslovima korišćenja.

6.9. Podaci o članovima (kupcu i prodavcu) će biti međusobno razmenjeni u svrhu ostvarivanja direktnog kontakta i zaključenja odgovarajućeg pravnog posla. Podaci o članu neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

6.10. Stripoteka.info može u skladu sa zakonom prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja portala. Ove podatke Stripoteka.info koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoje internet platforme i njihove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio posetiocima.

7. Zaštita autorskih i drugih prava intelektualne svojine

7.1. Stripoteka.info ima isključiva autorska prava na Stripoteka.info i Stripoteka.info Oglasi platforme i na pojedine elemente koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Stripoteka.info kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Stripoteka.info i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

7.2. Stripoteka.info platforme sadrže i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na jednoj od Stripoteka.info platformi.

7.3. Postavljanjem unosa na platforme, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Stripoteka.info, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Stripoteka.info ili Stripoteka.info Oglasi internet stranice.

7.4. Stripoteka.info ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava.

7.5. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

8. Članstvo

8.1. Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član na Stripoteka.info internet platformama.

8.2. Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na jednu od Stripoteka.info platformi, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (pozitivnim odgovorom na verifikacioni e-mail). Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Članstvo se zasniva potvrdom na verifikacioni e-mail koji je Stripoteka.info sistem poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije.

8.1. Prestanak članstva

8.1.1. Stripoteka.info ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu platformi ili korišćenje drugih usluga Stripoteka.info bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.

8.1.2. Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa kontakt formulara.

8.1.3. Stripoteka.info zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije.

8.1.4. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.

8.1.5. Član kome je otkazano članstvo od strane Stripoteka.info nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Stripoteka.info.

8.1.6. Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Član je u obavezi da plati troškove obrade propisane Cenovnikom ukoliko postoje.

8.1.7. Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana Stripoteka.info će postupiti u skladu sa zakonom.

9. Obaveza članova

9.1. Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Stripoteka.info internet platformi, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

9.2. Sadržaj koji članovi objave na nekoj od Stripoteka.info platformi mogu sadržati isključivo URL link ili internet adresu koja vodi ka stranama u okviru Stripoteka.info i Stripoteka.info Oglasi platforme, kao i ka internet stranicama na www.wikipedia.org. Stripoteka.info zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Stripoteka.info internet platformi.

9.3. Korisnicima Stripoteka.info internet platforme se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Stripoteka.info kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.

9.4. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica Stripoteka.info internet portala kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Stripoteka.info internet platformi.

9.5. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

9.6. Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako Stripoteka.info sajtu, tako i drugim korisnicima njegovih portala.

9.7. Stripoteka.info nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba Stripoteka.info platformi. Stripoteka.info ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na Stripoteka.info platformi, ili na nekoj drugoj od platformi Stripoteka.info u skladu sa svrhom te platforme.

9.8. Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Sistem sankcionisanja definisan u ovim Uslovima korišćenja.

10. Stripoteka.info platforma

10.1. Opis platforme

10.1.1. Stripoteka.info je primarna platforma i nalazi se na internet adresi http://www.stripoteka.info i zvanična je internet platforma sajta Stripoteka.info.

10.1.2. Stripoteka.info je baza podataka stripova koja nudi detaljne informacije o stripovima, autorima, likovima i izdavačima.

10.1.3. Stripoteka.info omogućava korišćenje sadržaja Stripoteka.info platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

11. Stripoteka.info Oglasi platforma

11.1. Opis platforme

11.1.1. Stripoteka.info Oglasi je platforma sajta Stripoteka.info koja se nalazi na internet adresi http://www.stripoteka.info/ad i zvanična je internet platforma sajta Stripoteka.info.

11.1.2. Stripoteka.info Oglasi je platforma namenjena uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja se bave kupovinom i prodajom stripova (u daljem tekstu: predmet).

11.1.3. Stripoteka.info omogućava korišćenje usluga i sadržaja Stripoteka.info Oglasi platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

11.2. Korišćenje određenih opcija Stripoteka.info Oglasi platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Stripoteka.info Oglasi platforme.

11.3. Prodaja

11.3.1. Prodaja na Stripoteka.info tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.

11.3.2. Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, cenu, opis, stanje predmeta, načine slanja, načine plaćanja, jednu fotografiju kao i druge karakteristike, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja Stripoteka.info.

11.3.3. U cenu ponude nisu uključeni troškovi transporta, ostali manipulativni troškovi i drugi troškovi koji na njih utiču.

11.3.4. Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog predmeta sa kupcem.

11.4. Pravo kreiranja ponude

11.4.1. Svaki član koji ima to pravo, može kreirati, postaviti i menjati svoje ponude, za svoje potrebe. Član je u obavezi da kreira ponudu u skladu sa tačkom 11.4.2., a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja Stripoteka.info

11.4.2. Svaki član je dužan da ispuni svoje obaveze na način i pod uslovima koji su važili u trenutku zaključenja ugovora.

11.5. Pravo Kupovine

11.5.1 Svaki član ima pravo kupovine za svoje potrebe.

12. Pravila tržišta

12.1. Objavljen sadržaj ponude

12.1.1. Stripoteka.info zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Stripoteka.info internet stranice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune, protive se svrsi Stripoteka.info Oglasi platforme ili se nalaze u Listi zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja.

12.1.2. Povodom navedenog brisanja, član, niti bilo koje treće lice, ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili zahteve prema Stripoteka.info zbog navedenog brisanja.

12.2. Vlasništvo nad ponuđenim predmetom

12.2.1. Prodavac sme nuditi samo one predmete koji su u njegovoj isključivoj svojini. Stripoteka.info ne vrši proveru niti snosi odgovornost za vlasništvo nad ponuđenim predmetom.

12.3. Istinita informacija o predmetu koji se nudi

12.3.1. Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.

12.3.2. Svi znani nedostaci u vezi sa predmetom moraju se navesti.

12.3.3. Član je saglasan da Stripoteka.info, kod postavljanja ponude dopuni podatke o predmetu informacijama iz baze podataka.

12.3.4. Član je takođe saglasan da svi podaci o predmetu koje unese u ponudu, a koji nije u bazi podataka Stripoteka.info, postanu deo baze podataka Stripoteka.info tako da budu dostupni svim članovima koji će ubuduće nuditi takav predmet.

12.4. Zabrana višestrukog postavljanja

12.4.1. Zabranjeno je istovremeno postavljanje više istovetnih (ili sličnih) ponuda od strane istog člana.

12.4.2. Stripoteka.info zadržava pravo da obriše takve ponude bez daljeg ispitivanja i bez prethodnog obaveštenja.

12.5. Postavljanje i naknade, Cenovnik

12.5.1. U slučaju uspešno zaključenog ugovora, prodavac je takođe obavezan da plati Stripoteka.info naknadu za obavljenu prodaju u skladu sa gore pomenutim Cenovnikom.

12.5.2. Naknade dospevaju za plaćanje od strane prodavca odmah po uspešnom završetku prodaje.

12.5.3. Cenovnik Stripoteka.info je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Stripoteka.info zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

12.5.4. Na obračun provizija se primenjuje Cenovnik koji važi u trenutku prodaje.

12.5.5. Važeći Cenovnik se nalazi u tački 12.6 Uslova korišćenja.

12.5.6. Naknada koja se naplaćuje od prodavca koji izbriše ili izmeni ponudu u periodu važenja ponude podleže Cenovniku koji je važio u trenutku brisanja ili izmene ponude.

12.6. Cenovnik

12.6.1 Registracija, kupovina i postavljanje predmeta na Stripoteka.info Oglasi su besplatni.

12.6.2 Član koji je postavio predmet na platformi Stripoteka.info Oglasi i prodao predmet nekom drugom članu i time zaradio novac, dužan je da plati sajtu Stripoteka.info proviziju od 5% od vrednosti prodatog predmeta koja je naznačena u ponudi.

12.7. Refundiranje naknade

12.7.1. Ukoliko kupac odustane od kupovine, ne želi da preuzme predmet, ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu predmeta ili na koji drugi način skrivi raskid ugovora, prodavac ima pravo da zahteva refundaciju nadoknade koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

12.8. Ako prodavac i kupac sporazumno raskinu ugovor, ili do raskida ugovora dođe iz drugih razloga koji ovde nisu navedeni, prodavac ne može tražiti refundaciju u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

12.9. Zaključenje ugovora

12.9.1. Ugovor između prodavca i kupca smatra se zaključenim momentom kada kupac potvrdi svoju volju da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini izabranog predmeta klikom na dugme “Kupi” i potvrđivanjem kupovine klikom na dugme “Potvrdi”, bez daljih obaveštavanja.

12.10. Sadržina ugovora

12.10.1. Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: cena, opis relevantnog predmeta i uslovi koje je naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac kliknuo na dugme “Kupi”, i opcije kupovine za koje se opredelio kupac, nakon čega je kliknuo na dugme “Potvrdi” kao i druge odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora, ako ih ima (u kom slučaju obe strane odustaju od posredovanja Stripoteka.info u slučaju nastanka spora).

12.10.2. Prodavac ima obavezu da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu.

12.10.3. Prenos naknade koju prodavac duguje Stripoteka.info na kupca nije dozvoljen i stoga ne može biti predmet njihovog ugovora. Kupoprodajna cena uključuje porez na dodatnu vrednost i druge primenjive poreze na prodaju ili prenos vlasništva.

12.11. Opis predmeta

12.11.1. Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.

12.11.2. Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.

12.11.3. Prodavac je odgovoran za nedostatak predmeta koji nije opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

12.12. Ostale odredbe

12.12.1. Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana ali krivicom kupca nije izvršena.

12.12.2. Kupoprodajna cena obuhvata sve fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno.

12.12.3. Za ugovor između prodavca i kupca merodavno je pravo Republike Srbije.

13. Izvršavanje ugovora

13.1. Opšte napomene

13.1.1. Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.

13.1.2. U slučaju odstupanja od prethodne tačke, Stripoteka.info neće posredovati u rešavanju spora između članova.

13.2. Komunikacija

13.2.1. Nakon izvršene kupovine, kupac je dužan da u roku koji je određen Uputstvom za korišćenje, prvi kontaktira prodavca.

13.2.2. Svi rokovi vezani za komunikaciju, izvršenje ugovora, žalbe i ocenjivanje, navedeni su u Uputstvima za korišćenje Stripoteka.info.

13.3. Datum dospeća

13.3.1. Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, ugovorna obaveza prodavca prema kupcu, kao i kupca prema prodavcu, mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora.

13.3.2. U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstava za korišćenje Stripoteka.info, Stripoteka.info neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova.

13.4. Raskid ugovora

13.4.1. Kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu iz ugovora, druga strana može zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, osim u slučaju da je do neispunjenja došlo krivicom tog člana (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).

13.5. Mane predmeta

13.5.1. Svaki član ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa manama predmeta i ta prava može ostvarivati u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom datim rokovima. Stripoteka.info će dobrovljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja mana predmeta, ako mu se nezadovoljni član obrati žalbom u roku datom u Uputstvima za korišćenje Stripoteka.info.

13.5.2. Stripoteka.info neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja.

13.5.3. Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje i važećim pravilima Stripoteka.info, kupac će u roku određenom Uputstvom za korišćenje zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.

13.5.4. Stripoteka.info zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.

14. Sistem ocenjivanja

14.1. Sistem ocenjivanja postoji kako bi članovi ocenjivali jedni druge. Stripoteka.info ni pod kojim uslovima ne ocenjuje članove.

14.2. Sistemom ocenjivanja članovi na Stripoteka.info Oglasi platformi ocenjuju kupoprodajni proces, da li je u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje.

14.3. Članovi su dužni da izvrše ocenjivanje. Neizvršavanje te dužnosti povlači sankciju u smislu Sistema sankcionisanja iz ovih Uslova korišćenja.

14.4. Ocenjivanje se obavlja u roku propisanom Uputstvima za korišćenje Stripoteka.info.

14.5. Sva pravila u vezi sa ocenjivanjem, data su u Uputstvima za korišćenje Stripoteka.info.

15. Kršenja uslova korišćenja

15.1. Zabranjeni predmeti, sadržaji i ponašanja i sistem sankcionisanja

15.1.1. Listom zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja, koja se nalazi u dokumentu http://www.stripoteka.info/informacije/lista-zabranjenih-ponasanja-i-sistem-sankcionisanja određeni su predmeti čija trgovina posredstvom Stripoteka.info Oglasi platforme nije dozvoljena, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, te metode sankcionisanja takvih pojava unutar ove platforme.

15.1.2. Lista zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja nije konačna i može se menjati bez posebnog obaveštenja članova. Član se obavezuje da pre kreiranja ponude proveri da li se predmet koji će se prodavati nalazi na Listi zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja.

15.1.3. Stripoteka.info zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na listi zabranjenih predmeta, bez posebnog obrazloženja.

15.1.4. Zabranjena je ponuda predmeta čija prodaja, kupovina, držanje ili korišćenje predstavlja kršenje propisa Republike Srbije.

15.1.5. Svaka ponuda može biti obrisana i na izričit zahtev državnih organa Republike Srbije.

15.1.6. Kršenje pravila Stripoteka.info platformi se sankcioniše jedinstvenim sistemom sankcionisanja.

15.2. Rizici na Stripoteka.info

15.2.1. Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane našeg sistema. Kako bi se rizici sveli na minimum Stripoteka.info preporučuje: sva plaćanja i slanja potrebno je obavljati u skladu sa opcijama koje su navedene u ponudi prodaje, u suprotnom Stripoteka.info neće razmatrati žalbe. Kupoprodaje koje su obavljene van platforme sajta Stripoteka.info Oglasi su van njegove nadležnosti. Stripoteka.info ne razmatra žalbe po tom osnovu već ih tretira kao kršenje pravila Stripoteka.info. Plaćanje i slanje paketa na adrese koje su različite od onih koje je član dobio od sistema, Stripoteka.info smatra rizičnim i ne upušta se u razmatranje žalbi zbog problema nastalih iz takve kupoprodaje. Ne razmatramo žalbe na predmete koji su lično preuzeti i time od kupca prilikom primopredaje provereni.

15.3. Kršenje uslova korišćenja podleže sankcijama predviđenim glavom Sistem sankcionisanja.

15.4. Stripoteka.info zadržava pravo da uskrati usluge korišćenja svojih platformi bilo kom članu zbog kršenja uslova korišćenja, bez prethodnog upozorenja i obrazloženja.

16. Prelazne i završne obaveze

16.1. Stripoteka.info ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

16.2. Smatraće se da su svi registrovani članovi saglasani sa novim Uslovima korišćenja.

16.3. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

16.4. Na sve sporove do kojih može doći između Stripoteka.info i člana u vezi sa korišćenjem Stripoteka.info platformi kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je Prvi osnovni sud u Nišu.

16.5. Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama Stripoteka.info.

Socijalne Mreže

Elektronski Bilten