Pravilnik o Privatnosti

Član 1.

Stripoteka.info vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, Stripoteka.info obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Stripoteka.info,
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Stripoteka.info Internet servisa, bezbednost članova Internet servisa, i omogućavanje e-trgovine članovima Internet servisa u skladu sa zakonom.
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifkaciju lica učesnika e-trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Stripoteka.info koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Stripoteka.info Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim servisima.
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
ime, prezime, pol, adresa, broj fiksnog telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

Član 4.

Način ostvarivanja članstva u Stripoteka.info Internet servisima je uređen Korisničkim uslovima Stripoteka.info Internet servisa pojedinačno.

Član 5.

Sva opšta akta Stripoteka.info moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt Stripoteka.info nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na Stripoteka.info Internet servisima.

Socijalne Mreže

Elektronski Bilten