Lista Zabranjenih Ponašanja i Sistem Sankcionisanja

Lista Zabranjenih Predmeta

Grupa I

Na sajtu Stripoteka.info zabranjeno je postavljenje oglasa za prodaju bilo kojih drugih predmeta osim stripova u papirnom formatu. Prodaja stripova u digitalnom formatu (skenirani stripovi, na CD ili DVD diskovima ili download linkovi) je izričito zabranjena.

Lista Zabranjenih Ponašanja i Sadržaja

Grupa I

Reklama

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno postavljanje ponuda koje su reklamnog karaktera.

Primeri zabranjenih sadržaja:

Kada u opisu ponude ili fotografijama stoji:
- "Pored kupovine na Stripoteka.info stripove možete kupiti direktno preko mene.",
- "Prodajem stripove", a cena nije definisana za sve stripove, niti su stripovi jasno prikazani na fotografijama i u opisu.

Dodatni uslovi prodaje

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno navoditi dodatne uslove prodaje.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- Navoditi kupcu rokove (za kontakt, obavljanje kupoprodaje, ocenjivanje) koji nisu u skladu sa pravilima Stripoteka.info
- Navođenje opcija plaćanja koje se razlikuju od opcija obeleženih prilikom postavljanja ponude
- Od kupca zahtevati uplatu novca unapred u slučajevima kada se predmet lično preuzima
- Naplaćivati kupcu veću sumu od realne za slanje i pakovanje predmeta

 

Primeri dozvoljenih ponašanja:
- Navesti u opisu ponude da se predmet ne šalje u inostranstvo
- Navesti u opisu ponude da se uplata vrši isključivo na jedan način (na tekući račun, Post Net i slično), u slučaju kada je dostupna opcija "Plaćanje pre slanja".

Zabranjeni podaci

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno dostavljati lične podatke, prosleđivati podatke člana sa kojim je obavljena saradnja trećem licu, kao ni navođenje drugih članova na dostavu ličnih podataka.

Primeri nedozvoljenog sadržaja:
Dostavljati:
- Internet adrese (adrese drugih sajtova, facebook naloga i tome slično)
- E-mail adrese
- Adrese bilo koje vrste
- Broj fiksnog/mobilnog telefona
- Korisničko ime sa društvenih mreža (Twitter, Facebook, Skype i tome slično)
- Logo i naziv druge firme

Primeri dozvoljenog sadržaja:
- Razmeniti ponovo kontakt podatke sa kupcem (nakon što sistem automatski pošalje kontakt podatke kada se proda predmet) radi bržeg obavljanja saradnje
- Postaviti link ka web stranama na Stripoteka.info

Usluge

Na Stripoteka.info nije dozvoljena ponuda usluga.

Primeri zabranjenog sadržaja:
- Ponuda usluge (moleraj, nadogradnja noktiju, pisanje seminarskih radova, kupovina i prodaja za druga lica i tome slično)
- Ponuda usluge registracije hostinga ili domena kod trećeg lica

Potražnja

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno postavljanje ponuda gde se navodi potražnja predmeta.

Primeri zabranjenog sadržaja:
- Ponuda sa tekstom ili fotografijom gde se navodi potražnja (kupujem strip, tražim očuvan strip, dobro plaćam za očuvan strip i tome slično)

Dupli oglasi

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno istovremeno postavljanje više istih (ili sličnih) predmeta od strane istog člana.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- Postaviti isti strip više puta.

Grupa II

Prodaja van Stripoteka.info sistema

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno vršiti prodaju van Stripoteka.info sistema, postavljati oglase koji reklamiraju dodatnu prodaju van Stripoteka.info sistema ili na kojima se zaobilazi krajnja cena, kao ni navođenje drugih članova na prodaju van Stripoteka.info sistema.

Tri negativne ocene sa identičnim razlogom

Dobijanje negativnih sa identičnim razlogom nije dozvoljeno na Stripoteka.info.

Primeri nedozvoljenog ponašanja:
- Opravdano dobijanje tri (ili više) negativnih ocena zbog odustajanja od kupovine ili prodaje
- Opravdano dobijanje tri (ili više) negativnih ocena jer predmet nije bio u opisanom stanju
- Ponovno dobijanje negativne ocene sa identičnim razlogom koji je prethodni put doveo do sankcionisanja pod razlogom "Tri negativne ocene sa identičnim razlogom"

Zloupotreba sistema ocenjivanja

Na Stripoteka.info objektivno ocenjivanje članova nakon završene kupoprodaje je obavezna stavka saradnje i bilo kakav vid nepoštovanja ovih pravila se sankcioniše kao zloupotreba sistema ocenjivanja.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- Dodeljivati ocene bez osnova ili iz revolta, ili ocene koje ne opisuju realno situaciju koja se dogodila u saradnji sa članom
- Izbegavati ocenjivanje člana u rokovima predviđenim pravilima Stripoteka.info
- Dodeljivati ocene koje ne odgovaraju komentaru (npr. pozitivna ocena sa negativnim komentarom i tome slično)
- Dodeljivati negativne ocene samo da bi se izvršio povrat provizije, iako u datoj situaciji to nije dozvoljeno prema pravilima Stripoteka.info

Dostava netačnih podataka

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno dostavljati podatke za prijem ili uplatu predmeta koji se razlikuju od podataka koji su uneti u nalog, kao ni vršiti saradnju (uplaćivati novac, vršiti prijem ili slanje pošiljke) ako se podaci razlikuju od podataka koje član dobije od Stripoteka.info nakon obavljene kupovine ili prodaje.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- Dostavljanje adrese za slanje predmeta koja se razlikuje od adrese koja je uneta u nalog

Otvaranje duplog naloga

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno korišćenje još jednog naloga. Jedna osoba na Stripoteka.info može imati samo jedan nalog.

Kupac neće da kupi predmet bez opravdanog razloga

Na Stripoteka.info član koji je potvrdio kupovinu predmeta i time postao kupac predmeta, dužan je da izvrši sve obaveze predviđene Uslovima korišćenja za kupca, a u rokovima predviđenim u Uslovima korišćenja.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- Odustajanje od kupovine u slučaju kada na predmetu nije došlo do kršenja pravila i predmet odgovara opisanom stanju
- Nepreuzimanje predmeta koji prodavac pošalje u skladu sa dogovorom i Pravilima Stripoteka.info.

Primeri dozvoljenih ponašanja:
- Odustati od kupovine ako je došlo do kršenja pravila (predmet nije u vlasništvu prodavca, predmet ne odgovara opisanom stanju, prodavac je dostavio druge podatke za uplatu, prodavac nije ispoštovao rokove koji važe na Stripoteka.info i tome slično).
- Odustati od kupovine kada prodavac pošalje predmet bez prethodnog dogovora
- Odustati od kupovine kada prodavac pošalje predmet a podaci pošiljaoca ne odgovaraju podacima koje kupac dobije od Stripoteka.info.

Prodavac neće da proda predmet bez opravdanog razloga

Na Stripoteka.info član je dužan da proda kupcu predmet u skladu sa rokovima i pravilima koje definišu Uslovi korišćenja, kao i da pošalje predmet za koji mu je izvršena uplata od strane kupca.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- Odustajanje od prodaje predmeta u slučaju kada kupac nije prekršio pravila Stripoteka.info

Primeri dozvoljenih ponašanja:
- Odustati od prodaje predmeta ako je kupac prekršio pravila Stripoteka.info (dostavio je druge podatke za slanje predmeta, nije ispoštovao rokove koji važe na Stripoteka.info i tome slično)

Vređanje i pretnje

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno u komunikaciji sa članovima kao i članovima Stripoteka.info tima iznositi uvrede i pretnje. Neprikladan način komunikacije, kao i uvredljivo ponašanje prema ostalim članovima nije dozvoljeno. To uključuje sve delove sajta Stripoteka.info.

Zloupotreba Stripoteka.info sistema i sofware-a

Na Stripoteka.info nije dozvoljeno zloupotrebljavati mogućnosti Stripoteka.info sistema, kao i trenutne propuste u radu softvera zarad sopstvene koristi.

Primeri nedozvoljenih ponašanja
- U tekstu opisa navoditi ključne reči (koje ne opisuju predmete) isključivo radi boljeg pozicioniranja predmeta u pretrazi
- Na bilo koji način uticati na propisani tok kupoprodaje
- Postavljanje oglasa sa imaginarnim predmetima

Zloupotreba sistema privatnih poruka

Na Stripoteka.info je zabranjeno zloupotrebljavati sistem privatnih poruka.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- koristiti sistem privatnih poruka za:
- dogovore o kupovini odnosno prodaji van Stripoteka.info sistema
- razmenu podataka za kontakt pre nego što kupac potvrdi kupovinu predmeta na Stripotaka.Info
- iznošenje pretnji
- vređanje
- uznemiravanje
- reklamiranje i nuđenje usluga

Neuvažavanje reklamacije i raskida ugovora

Na Stripoteka.info prodavac je u obavezi da uvaži reklamaciju ako predmet ne odgovara opisu, odnosno, da prihvati raskid ugovora sa kupcem u skladu sa odredbama koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača.

Primeri nedozvoljenih ponašanja:
- Odbijanje da se kupcu uvaži reklamacija u slučajevima kada kupac dobije predmet koji ne odgovara opisanom stanju
- Odbijanje da se prihvati raskid ugovora u situacijama kada kupac ima pravo na to prema Zakonu o zaštiti potrošača

Grupa III

Svesna obmana člana

Na Stripoteka.info predmet koji je prodat mora odgovarati opisu datom u tekstu ponude. Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune i tačne informacije o isplati i isporuci. Za svesnu obmanu člana sledi trajna suspenzija naloga.

Primeri nedozvoljenih ponašanja
- Poslati kupcu drugi predmet umesto onog koji je opisan na oglasu
- Poslati svesno kupcu predmet koji ne odgovara opisanom stanju
- Kupcu ne dostaviti predmet koji je uredno plaćen

Sistem Sankcionisanja

Kršenje Liste zabranjenih predmeta i Liste zabranjenih ponašanja se na sajtu Stripoteka.info i svim njegovim delovima sankcioniše jedinstvenim sistemom sankcionisanja.

Sistem se sastoji od četiri nivoa:

1. Obavešten
- član je obavešten o načinjenom prestupu i ukazujemo mu na pravila Stripoteka.info.

2. Upozoren
- članu je ukazano na prestup koji je učinio i ponovo ga podsećamo na pravila Stripoteka.info.

3. Upozoren pred suspenziju
- član je upozoren na posledice do kojih može doći zbog kršenja pravila Stripoteka.info.

4. Suspendovan
- član je trajno suspendovan sa Stripoteka.info bez mogućnosti reaktivacije.

Klasifikacija Prekršaja

Grupa I
- Kada su načinjeni prvi put ne menjaju status naloga.
- Član dobija poruku koja pojašnjava razloge sankcije.
- Ponavljanje istog prekršaja iz grupe I menja status naloga za jedan nivo.

GRUPA II
- Kada su načinjeni prvi put menjaju status naloga za jedan nivo.
- Ponavljanje istog prekršaje iz grupe II menja status naloga za dva nivoa.

GRUPA III
- Nalog se trenutno i trajno suspenduje bez mogućnosti reaktivacije. Status naloga se ponavljanjem prekršaja, a imajući u vidu klasifikaciju istih, menja od statusa 1. Obavešten do statusa 4. Suspendovan. Povrat statusa za jedan korak, odnosno, na prethodni nivo je moguć ako:
- član u roku od 5 meseci od prethodne promene statusa ne bude sankcionisan ili
- ako dobije 100 jedinstvenih pozitivnih ocena nakon prethodne promene statusa

Primeri mogućnih sankcija:
1) Član je prvi put postavio zabranjeni predmet iz grupe I - status naloga se ne menja već član dobija edukativnu poruku. Ako član ponovi isti prekršaj, status naloga se menja za jedan nivo.
2) Član je prvi put postavio zabranjeni iz grupe II - status naloga se menja za jedan nivo. Ako član ponovi isti prekršaj, status naloga se menja za još dva nivoa.
Napomene:
1) Status može biti promenjen samo jednom u roku od 24h
2) Status se ne vraća na prethodni nivo nakon 5 meseci ili 100 jedinstvenih pozitivnih ocena ako je status naloga na 4. nivo

Socijalne Mreže

Elektronski Bilten